Trang chính
Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Tài nguyên Tìm kiếm Văn bản
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ


Trao đổi liên kết
Thông tin
 
Tin tức » Tổ chức 27.02.2015 10:14
Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL
22.03.2011 20:34

Công văn

UBND THẠNH TRỊ            CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

      PHÒNGGD&ĐT                         Độclập – Tự do – Hạnh phúc

   Số :  /HD-SGD&ĐT                              Thạnh Trị,  ngày 27 tháng10  năm 2010

V/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức,

miễn nhiệm cán bộ quản lý

các Trường MN, MG, PT trực thuộc.

         

 

    Kính gửi : Hiệu trưởng trường Mầm non, Mẫu giáo, Phổ thông trực thuộc.


          Để đảm bảo tiêu chuẩn và quy trình thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc. Phòng Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn các đơn vị quy trình như sau:

1. Căn cứ để xây dựng Hướng dẫn:

      Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

      Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc trăng;

      Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND tỉnh ngày 07/03/2008 của UBND tỉnh Sóc trăng về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc trăng.

      Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 24/03/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, phó trưởng phòng (và tương đương) thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, Giám đốc, phó Giám đốc(và tương đương)các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Ban ngành và UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Sóc trăng.

2. Về công tác bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo:

2.1. Thời hạn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.

    Thời hạn bổ nhiệm chức vụ là 05 năm đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

2.2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm.

       Phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo được qui định tại Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, phó Trưởng phòng (và tương đương) thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, Giám đốc, phó Giám đốc (và tường đương) các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng; tiêu chuẩn cụ thể từng chức danh được qui định tại Điều lệ Trường Trung học, Quy chế hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và các qui định hiện hành. 

      Viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì tuổi đời thực hiện theo qui định như bổ nhiệm lần đầu.

      Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không bị kỷ luật Đảng, đoàn thể, kỷ luật cán bộ, viên chức từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm kể từ ngày có quyết định kỷ luật.

2.3. Trình tự thủ tục bổ nhiệm.

      Đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm viên chức lãnh đạo phải được tập thể cán bộ - giáo viên – công nhân viên đề cử, sau đó lập danh sách quy hoạch tổng thể của từng năm xin ý kiến của Đảng ủy, UBND ở địa phương. Khi được Đảng ủy, UBND địa phương chấp thuận thì mới lập tờ trình xin chủ trương gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tờ trình nêu rõ yêu cầu, số lượng và dự kiến phân công đối với viên chức sẽ được bổ nhiệm.

       Sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo đồng ý, tập thể lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể trên cơ sở qui hoạch cán bộ đã được tập thể thống nhất. Thủ trưởng đơn vị phối hợp với cấp ủy tổ chức lấy ý kiến của tập thể đơn vị về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm.

      Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, lựa chọn, nhận xét đánh giá nhân sự và thống nhất danh sách nhân sự để đưa ra lấy ý kiến của tập thể cán bộ, viên chức tại đơn vị. Nhu cầu bổ nhiệm một chức danh cụ thể, có thể lựa chọn 01 hoặc nhiều người để đưa ra lấy ý kiến bằng phiếu tín nhiệm để chọn 01 người.

2.4. Nội dung, cách thức lấy ý kiến.

      Trao đổi, thảo luận về yêu cầu bổ nhiệm và các tiêu chuẩn cán bộ.

      Thông báo danh sách nhân sự dự kiến lấy ý kiến đã được tập thể lãnh đạo thông qua. Danh sách nhân sự có tóm tắt lý lịch, lịch sử chính trị bản thân và gia đình; quá trình công tác, học tập; nhận xét đánh giá ưu, khuyết điểm; triển vọng phát triển và dự kiến phân công sau khi được bổ nhiệm.

      Trường hợp tập thể có giới thiệu bổ sung ngoài danh sách do tập thể lãnh đạo đơn vị dự kiến, người giới thiệu phải báo cáo rõ và phải chịu trách nhiệm về lý lịch, có nhận xét đánh giá về người mà mình giới thiệu.

      Phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự được in thành danh sách xếp theo mẫu tự A, B, C theo tên gọi đã được tập thể lãnh đạo dự kiến. Trường hợp cán bộ được giới thiệu bổ sung ngoài danh sách được tập thể lãnh đạo dự kiến thì in thành phiếu riêng tương tự.

      Phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự được đóng dấu treo của đơn vị tổ chức lấy ý kiến.

      Thủ trưởng đơn vị lập thủ tục đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề xuất cấp lãnh đạo quyết định theo phân cấp quản lý.

      Trong trường hợp Thủ trưởng đơn vị và tập thể đơn vị có ý kiến khác nhau thì cần báo cáo đầy đủ để Phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất lên cấp lãnh đạo xem xét quyết định.

2.5. Hồ sơ bổ nhiệm.

   - Tờ trình đề nghị bổ nhiệm viên chức lãnh đạo (theo mẫu).

  - Lý lịch mẫu 2C-BNV/2008 có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ và các phiếu bổ sung lý lịch hàng năm.

    - Bản Tự nhận xét, đánh giá cán bộ (theo mẫu).

    - Bản Nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp ủy hoặc của thủ trưởng đơn vị đối với cán bộ được đề nghị bổ nhiệm (theo mẫu).

    - Biên bản kết quả lấy ý kiến tín nhiệm của cán bộ, viên chức tại đơn vị.

    - Bản sao văn bằng, chứng chỉ có công chứng Nhà nước.

    - Bản kê khai tài sản (theo mẫu).

3.Về công tác bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo:

       3.1. Thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo.

    - Cán bộ được bổ nhiệm nếu có thời hạn giữ chức vụ từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm chức vụ đều phải tiến hành xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại; nhưng không được giữ quá 02 nhiệm kỳ cùng một chức vụ tại một đơn vị.

    - Những cán bộ quản lý khi hết thời hạn giữ chức vụ mà còn đủ từ 02 năm đến dưới 05 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được xem xét bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định.

    - Những cán bộ quản lý khi hết thời hạn giữ chức vụ mà còn dưới 02 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu thì do Phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất cấp lãnh đạo xem xét quyết định hoặc đề nghị kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định.

    - Cán bộ khi hết thời hạn giữ chức vụ, nếu không được xem xét bổ nhiệm lại sẽ được cấp có thẩm quyền quyết định phân công nhiệm vụ khác, không phải có văn bản"quyết định thôi giữ chức vụ”.  

3.2. Điều kiện bổ nhiệm lại.

    - Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.

    - Đủ tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo tại thời điểm xét bổ nhiệm lại.

    - Cơ quan, đơn vị có yêu cầu.

    - Đủ sức khoẻ để làm việc; không vi phạm kỷ luật Đảng, đoàn thể, kỷ luật cán bộ.

3.3. Trình tự thủ tục bổ nhiệm lại.

   - Khi hết thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, cán bộ tự nhận xét đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ, gởi Thủ trưởng cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền.

   - Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, viên chức trong đơn vị (thành phần tham dự lấy ý kiến được thực hiện theo mục 2.4 của Hướng dẫn này).

    - Thủ trưởng đơn vị nhận xét đánh giá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận quyết định.

    - Thủ trưởng đơn vị lập thủ tục đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất cấp lãnh đạo xem xét quyết định theo phân cấp quản lý.

3.4. Hồ sơ bổ nhiệm lại gồm:

    - Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ (theo mẫu).

    - Bản Nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp ủy hoặc của thủ trưởng đơn vị đối với cán bộ được đề nghị bổ nhiệm lại (theo mẫu).

    - Biên bản lấy ý kiến của tập thể cán bộ, viên chức tại đơn vị (theo mẫu).

    - Bản kê khai tài sản ( theo mẫu)

    - Văn bản đề nghị bổ nhiệm lại của thủ trưởng đơn vị (theo mẫu).

    - Mẫu lý lịch 2C-BNV/2008  và bản sao văn bằng chứng chỉ mới (nếu có).

4. Về từ chức, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo:

4.1. Từ chức.

       Viên chức lãnh đạo đang trong thời hạn giữ chức vụ, nếu có nguyện vọng xin từ chức thì làm đơn báo cáo với lãnh đạo xem xét, giải quyết.

      Tuy nhiên khi chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý thì viên chức lãnh đạo vẫn phải tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

4.2. Miễn nhiệm.

      Cán bộ đang trong thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo nhưng do yêu cầu của cơ quan, đơn vị hoặc trong các trường hợp: Sức khoẻ không đảm bảo hoặc không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét miễn nhiệm và bố trí công tác khác, không chờ hết thời hạn bổ nhiệm.

4.3. Trình tự thủ tục quyết định miễn nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của cán bộ lãnh đạo.

a.  Miễn nhiệm cán bộ do nhu cầu của đơn vị:

      - Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận thống nhất chủ trương hoặc xin ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo cho chủ trương về miễn nhiệm cán bộ.

      - Thủ trưởng đơn vị gặp gỡ viên chức lãnh đạo dự kiến miễn nhiệm để trao đổi, thông báo về điều kiện và yêu cầu của đơn vị; đồng thời nghe cán bộ trình bày nguyện vọng. Thủ trưởng đơn vị đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, đề xuất quyết định miễn nhiệm theo phân cấp quản lý.

b. Miễn nhiệm cán bộ do sức khoẻ không đảm bảo hoặc không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước:

      - Thủ trưởng đơn vị trao đổi với viên chức lãnh đạo, yêu cầu viết bản tự nhận xét, đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ, trong đó có nêu những ưu, khuyết điểm của bản thân và kết luận mức độ hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.  

     - Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, kết luận.

     - Thủ trưởng đơn vị đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, đề xuất cấp lãnh đạo quyết định miễn nhiệm theo phân cấp quản lý.

c. Chấp nhận đơn xin từ chức của viên chức lãnh đạo:

         Khi nhận đơn từ chức của viên chức lãnh đạo, tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, kết luận. Trong thời hạn 01 tháng kể từ khi nhận đơn xin từ chức thì Thủ trưởng đơn vị phải có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

 

5. Về thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo:

          Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức lãnh đạo thực hiện theo phân cấp quản lý hiện hành.

          Trên đây là Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý các Trường Mầm non, Mẫu giáo, Phổ thông  trưc thuộc Phòng Giáo dục và  Đào tạo.

          Yêu cầu các đơn vị trực thuộc thưc hiện tốt các nội dung đã được hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Sơn Hoàng Minh Tâm )  để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận:                                                               TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                                           

- Lưu Vt, LT.


 


(Theo Công văn)Gửi qua YM

Những bản tin khác:Lên đầu trang
Hội khỏe phù đổng Huyện Thạnh Trị năm 2014    Các đơn vị chưa nộp kế hoạch năm học 2012 - 2013

  Các đơn vị chưa nộp biên chế năm học 2012 - 2013

  

 

 
Quản tri website và mail @pgdthanhtri.edu.vn thông tin xin liên hệ : Giang Thái Nhân, điện thoại 0988699575 mail administrator@pgdthanhtri.edu.vn


 

 
 

     

 


 

   

Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Làm thầy thuốc lầm thì giết một người.
Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ.
Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước.
Làm văn hóa lầm thì giết cả một đời.
Vương Dương Minh
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000537392
IP của bạn: 54.227.215.248
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tài nguyên    ¤   Tìm kiếm

Thời gian mở trang: 0.335 giây. Số lần truy cập CSDL: 21
@ 2010 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng.
Đ/c: Ấp 2 T.T Phú Lộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Email: administrator@pgdthanhtri.edu.vn
.