Huyện Thanh Trì đạt nhiều kết quả tốt trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa – thể thao